Rekrutacja


Rekrutacja 2020/ 2021

W związku z zaistniałą sytuacją zgodnie z Zarządzeniem P.0050.54.2020 Prezydenta Miasta Lubina z dnia 19 marca 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez 
Gminę Miejską Lubin, "Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia" proszę przesyłać w terminie od 26 marca - 30 maja br. na wskazany adres e-mailowy szkoły: rekrutacja.sp12@ok.um.lubin.pl 
lub w przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej w sekretariacie szkoły po odwołaniu zagrożenia koronawirusem.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia

KANDYDATÓW OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

lubin.podstawowe.vnabor.pl

Po wprowadzeniu danych do systemu należy wydrukować zgłoszenie i dostarczyć je do sekretariatu szkoły. Przy składaniu zgłoszenia proszę posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Szanowni Rodzice!

Dyrekcja Szkoły prosi o dostarczanie do sekretariatu szkoły następujących dokumentów:

– karty zdrowia dziecka (Bilans „0”);

– opinii/orzeczenia PPP (jeśli dziecko posiada);

– orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeśli dziecko posiada);

– informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej (natychmiast po otrzymaniu dokumentu w przedszkolu).

Termin składania ww. dokumentów  po odwołaniu zagrożenia koronawirusem.

Sekretariat szkoły czynny jest:

poniedziałek, czwartek  700 – 1500 

wtorek, środa, piątek  730   1530

 

Zasady rekrutacji do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły o składanie wniosków/zgłoszenia  do zapisu dziecka/kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 we wskazanych terminach:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniających
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. 24 lutego 2020 r.

godz. 8:00 –

16 marca 2020 r.

godz. 15:00

2. Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 24 lutego 2020 r.

godz. 8:00 –

16 marca 2020 r. godz. 15:00

15 kwietnia 2020 r.

godz. 8:00

21 sierpnia 2020 r.

godz. 15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). do

23 marca 2020 r.

do

21 sierpnia 2020 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25 marca 2020 r.

– godz. 15:000

26 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 26 marca 2020 r.

– godz. 8:00

1 kwietnia 2020 r.

– godz. 15:00

27 sierpnia 2020 r.

– godz. 8:00

28 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 kwietnia 2020 r.

– godz. 15:00

31 sierpnia 2020 r.

– godz. 15:00

 

Zapisy dotyczą dzieci: rocznik 2013 (siedmiolatki) oraz sześciolatki  rocznik 2014 r. (pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole (należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego)).

 

Do obwodu  szkoły SP 12 należą ulice:

Żurawia, Krucza, Sportowa (od nr 50), Sowia, Leśna  (nr parzyste od nr 24), Gajowa (nr nieparzyste), Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75), Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67), Jeżynowa, Malinowa, Jagodowa, Szpakowa, Krzemieniecka, Brzeska, Grodzieńska, Prof. Józefa Zwierzyckiego nieparzyste, Lwowska, Józefa Piłsudskiego od nr 66, Poleska, Tarnopolska, Wołyńska, Ignacego Domeyki, Żytomierska.

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to:

1/ rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie,

2/ rodzice lub opiekunowie prawni pracujący na terenie Gminy  Miejskiej Lubin,

3/ krewni mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie i deklarujący pomoc w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata  do szkoły (wskazanie kolejności wybranych szkół).

Zarządzenie Prezydenta Miasta

UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH OBOWIĄZUJE REKRUTACJA ELEKTRONICZNA POD ADRESEM:

http://dolnoslaskie.edu.com.pl.
WSZYSTKIE DANE WE WNIOSKU (wyniki egzaminu, oceny, inne wymagane informacje) wprowadza rodzic wraz z dzieckiem.
Terminy zostaną określone w ZARZĄDZENIU KURATORA OŚWIATY.

Facebook
Skip to content