Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności


 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Szkoła Podstawowa nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://sp12lubin.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 30.10.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 30.10.2019r.

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

  • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • Powiększanie tekstu

  • Skala szarości

  • Wysoki kontrast

  • Kolory w negatywie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklaracje  sporządzono dnia 22.09.2020r.

Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika  Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Paulina Pyrtak
e-mail:
p.pyrtak@sp12lubin.edu.pl
lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: sekretariat@sp12lubin.edu.pl
telefon: 767249570
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 1. Do budynku szkoły prowadzą dwa wejścia: główne i boczne, znajdujące się od ulicy Szpakowej, prowadzą do nich schody. Przy wejściu głównym brak podjazdu dla niepełnosprawnych. Przy wejściu bocznym betonowy podjazd, bez barierek.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 1. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 2. Na terenie szkoły są miejsca parkingowe, jednak nie ma miejsca specjalnie oznakowanego dla osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, częściowo podpiwniczony (piwnice, parter, 1 piętro, 2 piętro). Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 5. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Skip to content