Świetlica


Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2022/2023

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej:

 • Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 6.30 do 16.00.
 • Po zakończonych lekcjach uczniowie przebywają w wyznaczonych świetlicach lub salach lekcyjnych.
  Informację, gdzie przebywa dziecko znajdziecie Państwo na tablicy obok biblioteki.
 • W ramach świetlicy prowadzone są dodatkowe zajęcia:
  – zabawy z językiem angielskim,
  – zajęcia ruchowe,
  – zajęcia rytmiczne,
  – zajęcia ekologiczne z elementami rytmiki,
  – warsztaty ceramiczne.
 • Od godziny 15.30 do 16.00 dzieci przebywają w świetlicy dyżurującej po południu.
  Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
  i punktualnego odbierania dzieci.

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy, że jest kategoryczny zakaz wychodzenia dzieci na podstawie telefonicznej informacji. Prosimy by zwolnienie z zajęć w świetlicy wpisywać na oddzielnej kartce, a nie do zeszytu kontaktowego. Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.

Wychowawcy Świetlicy Szkolnej.

Cele i zadania świetlicy:

1. Głównym celem świetlicy jest:
a) Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej za względu na:
– czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
– organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
b) Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
c) Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

2. Do podstawowych zadań świetlicy należy :
a) Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
b) Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i społeczności lokalnej).
c) Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
d) Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
e) Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy:

1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

a. zorganizowanej opieki wychowawczej,
b. życzliwego traktowania,
c. poszanowania godności osobistej,
d. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
e. zgłaszania własnych propozycji zabaw,
f. korzystania z wyposażenia świetlicy,
g. pomocy przy odrabianiu lekcji,
h. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

2. Uczeń jest zobowiązany do:
a. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych
i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,
b. przestrzegania regulaminu świetlicy,
c. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
d. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
e. pomagania młodszym kolegom,
f. dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
g. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
h. stosowania się do poleceń wychowawców,
i. aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
j. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach,
k. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlic.

Skip to content