ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

zaprasza rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły do składania wniosków – zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2024/2025.

Składanie wniosków dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie:

www.lubin.podstawowe.vnabor.pl,

następnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie: 

 

od 1 marca 2024 r. godz. 800 do 15 marca 2024 r. godz. 1500.

 

*Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do rekrutacji przystępują dzieci urodzone w 2017 roku (siedmiolatki) oraz w 2018* (sześciolatki – pod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego*).

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa rodzice proszeni są o przekazanie w formie pisemnej informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

 

 

DO OBWODU  SZKOŁY SP 12 NALEŻĄ ULICE:

 • Brzeska,

 • Gajowa (nr nieparzyste),

 • Grodzieńska,

 • Ignacego Domeyki,

 • Jagodowa,

 • Jeżynowa,

 • Józefa Piłsudskiego od nr 66,

 • Krucza,

 • Krzemieniecka,

 • Leśna  (nr parzyste od nr 24),

 • Lwowska,

 • Malinowa,

 • Poleska,

 • Prof. Józefa Zwierzyckiego nieparzyste,

 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),

 • Sowia,

 • Sportowa (od nr 50),

 • Szpakowa,

 • Tarnopolska,

 • Wołyńska,

 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),

 • Żurawia,

 • Żytomierska.

 

 

 

NABÓR DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ Z ELEMENTAMI SIATKÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

UWAGA!

Rodzice proszeni są o prawidłowy wybór klasy I – z elementami siatkówki.

Szczegółowych informacji dot. klasy I z elementami siatkówki udziela trener Przemysław Cedro.

TRENING próbny – 26.02.2024 r. godz. 16:00 – 17:00

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE – 28.02.2024 r. godz. 18:00 – stołówka szkolna

 

 

 

 

 

NABÓR DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie:

www.lubin.podstawowe.vnabor.pl,

następnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru, w terminie:

od 1 marca 2024 r. godz. 800 do 15 marca 2024 r. godz. 1500.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Uwaga! Proszę wybrać w systemie komputerowym odpowiedni wniosek dotyczący: dzieci spoza obwodu.

KRYTERIUM BRANE POD UWAGĘ PODCZAS REKRUTACJI:

 1. rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie;
 2. rodzice lub opiekunowie prawni pracujący na terenie Gminy Miejskiej Lubin;
 3. krewni mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie i deklarujący pomoc w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata do szkoły (wskazanie kolejności wybranych szkół). 

Sekretariat szkoły czynny jest: poniedziałek – piątek w godz. 730 do 1530.

 

Terminy związane z rekrutacją do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie w roku szkolnym 2024/2025:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

1 marca 2024 r.

godz. 8°° –

15 marca 2024 r.

– godz. 15°°

2.

Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1 marca 2024 r.

godz. 8°° –

15 marca 2024 r.

– godz. 15°°

17 kwietnia 2024 r.

godz. 8°° –

19 sierpnia 2024 r.

godz. 15°°

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

do

22 marca 2024 r.

do

23 sierpnia 2024 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

26 marca 2024 r.

– godz. 15°°

26 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.*

*POTWIERDZENIE WOLI DOTYCZY WSZYSTKICH KANDYDATÓW!!!

27 marca 2024 r.

– godz. 8°°

4 kwietnia 2024 r.

– godz. 15°°

27 sierpnia 2024 r.

– godz. 8°°

29 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5 kwietnia 2024 r.

– godz. 15°°

30 sierpnia 2024 r.

– godz. 15°°

 


W dniu 25 marca 2024 r. w godz 17:00 -18:00 dla kandydatów do klasy 1 i ich rodziców będzie możliwość obejrzenia szkoły.

Skip to content