Rekrutacja


REKRUTACJA DLA UCZNIÓW KLAS 8 DO SZKÓŁ ŚREDNICH:

LINK —- DO REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ


OGŁASZAMY   NABÓR   DO   KLASY   4   Z   ELEMENTAMI   PIŁKI   SIATKOWEJ

link do pobrania karty zgłoszenia


ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena w Lubinie

prosi rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły o składanie wniosków

– zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022.

Składanie wniosków odbywać się będzie w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek
w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej w sekretariacie szkoły obwodowej w terminie: 

 

od 25 lutego 2021 r. godz. 800 do 15 marca 2021 r, godz. 1500 

 

Zapisy dotyczą dzieci rocznik 2014 (siedmiolatki) oraz rocznik 2015 r. (sześciolatkipod warunkiem, że korzystały z wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w szkole należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z przedszkola o realizacji przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego).

Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i Internetu powinni:

− pobrać zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej lub poniżej,
− po wypełnieniu zgłoszenia – złożyć w szkole obwodowej albo po wypełnieniu wniosku – złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru. 

Dokumenty do pobrania: 

obwodowy wniosek,

wniosek kandydata (wraz z załącznikami poniżej)

zał. 1,

zał. 2,

zał. 3,

potwierdzenie woli,

zasady rekrutacji.

oświadczenie o miejscu zamieszkania

dla chętnych – zgłoszenie dziecka do świetlicy

Przy składaniu wniosku w formie papierowej należy posiadać (do wglądu) odpis aktu urodzenia dziecka, dowód osobisty rodzica lub prawnego opiekuna, dokument potwierdzający nr PESEL dziecka.

Do obwodu  szkoły SP 12 należą ulice:

 • Brzeska,
 • Gajowa (nr nieparzyste),
 • Grodzieńska,
 • Ignacego Domeyki,
 • Jagodowa,
 • Jeżynowa,
 • Józefa Piłsudskiego od nr 66,
 • Krucza,
 • Krzemieniecka,
 • Leśna  (nr parzyste od nr 24),
 • Lwowska,
 • Malinowa,
 • Poleska,
 • Prof. Józefa Zwierzyckiego nieparzyste,
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od nr 75),
 • Sowia,
 • Sportowa (od nr 50),
 • Szpakowa,
 • Tarnopolska,
 • Wołyńska,
 • Wrzosowa (nr parzyste od nr 88 i nr nieparzyste od nr 67),
 • Żurawia,
 • Żytomierska

Uwaga! W przypadku wyboru innej szkoły niż obwodowa, rodzice proszeni są o przekazanie informacji do sekretariatu szkoły, do której szkoły dziecko będzie uczęszczało.

DOTYCZY NABORU DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ Z ELEMENTAMI SIATKÓWKI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

UWAGA! Rodzice proszeni są o prawidłowy wybór klasy I – z elementami siatkówki.

DOTYCZY NABORU DZIECI DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁYCH POZA OBWODEM NASZEJ SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

Uwaga!

Składanie wniosków dzieci zamieszkałych poza obwodem naszej szkoły odbędzie się w terminie:

od 25 lutego 2021 r. godz. 800 do 15 marca 2021 r, godz. 1500 

w formie elektronicznej na stronie: www.lubin.podstawowe.vnabor.pl, następnie wypełniony wniosek dla dziecka spoza obwodu w formie elektronicznej należy wydrukować, podpisać (musi być podpisany przez obojga rodziców) i złożyć w formie papierowej w sekretariacie  szkoły pierwszego wyboru. 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022.

Uwaga! Proszę wybrać w systemie komputerowym odpowiedni wniosek dotyczący: dzieci spoza obwodu

Kryterium brane pod uwagę podczas rekrutacji to:

1/ rodzeństwo kandydata uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie,

2/ rodzice lub opiekunowie prawni pracujący na terenie Gminy  Miejskiej Lubin,

3/ krewni mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie i deklarujący pomoc w opiece nad kandydatem do klasy pierwszej.

Dzieci spoza obwodu przyjmowane są na wniosek rodziców, po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły, jeżeli dysponuje  on wolnymi miejscami po przeprowadzeniu rekrutacji dzieci z obwodu. We wniosku prosimy podać nazwę szkoły, do których zostały złożone wnioski o przyjęcie dziecka/kandydata do szkoły (wskazanie kolejności wybranych szkół). 

Sekretariat szkoły czynny jest: poniedziałek, czwartek  w godz. 700 do 1500,

wtorek, środa, piątek w godz. 730 do 1530 ,

(wakacje: poniedziałek – piątek 700 do 1500).

 

Terminy związane z rekrutacją do klasy 1 Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie: 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

1

2

3

4

1.

Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej, zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły, o którym mowa w § 3 niniejszego zarządzenia.

25 lutego 2021 r.

godz. 8°° –

15 marca 2021 r.

– godz. 15°°

2.

Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem, wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 lutego 2021 r.

godz. 8°° –

15 marca 2021 r.

– godz. 15°°

15 kwietnia 2021r.

godz. 8°° –

20 sierpnia 2021 r.

godz. 15°°

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.).

do

22 marca 2021 r.

do

24 sierpnia2021 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 marca2021 r.

– godz. 15°°

25 sierpnia 2021r.

– godz. 15°°

5.

Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.*

*POTWIERDZENIE WOLI DOTYCZY TYLKO KANDYDATÓW SPOZA OBWODU SZKOŁY!!!

25 marca 2021 r.

– godz. 8°°

30 marca 2021 r.

– godz. 15°°

26 sierpnia 2021r.

– godz. 8°°

30 sierpnia2021r.

– godz. 15°°

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

31 marca2021 r.

– godz. 15°°

31 sierpnia 2021r.

– godz. 15°°

DO POBRANIA ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LUBINA

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022, a także terminy składania dokumentów dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych. (Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty)

Facebook
Skip to content