Ubezpieczenie NNW

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej szkoły ubezpieczani są od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci w towarzystwie ubezpieczeniowym
Colonnade Insurance S.A.

Ubezpieczenie obowiązuje

od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2024r.

Informacje na temat towarzystwa ubezpieczeniowego znajdą Państwo na stronie www.ubezpieczeniwszkole.pl/colonnade/

Znajdziecie tam Państwo również:

  • OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA,
  • TABELĘ USZCZERBKU NA ZDROWIU,
  • POSTANOWIENIA DODATKOWE I ODMIENNE
  • ULOTKĘ SZKODOWĄ
  • DRUK ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA

 

DOSTĘPNE SĄ DWA WARIANTY UBEZPIECZENIA DO WYBORU:

WARIANT I lub WARIANT II

 

WARIANT I Polisa NR 4021201817

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie I wynosi 46

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli, z wyłączeniem pozycji, przy których wskazano „brak”

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia (dla jednej osoby, na zdarzenie)

Śmierć, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca, udar mózgu)

18 000 zł

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, powstałego na terenie placówki oświatowej

36 000 zł

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

27 000 zł

Śmierć rodzica osoby ubezpieczonej na skutek NW

Koszty pogrzebu

Assistance medyczny

5 000 zł

do 5 000 zł

TAK

Uszczerbek na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku

18 000 zł

Koszty leczenia skutków NW

do 500

Kosztu rehabilitacji skutków NW

do 500

Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW

do 500

Świadczenie z tytułu poparzeń

do 3 500 zł

Świadczenie szpitalne z tytułu NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 2 dni, maksymalnie 90 dni).

*podwojenie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dób

35 zł/ *70 zł

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 3 dni, maksymalnie za 60 dni).

*podwojenie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dób

Ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19

brak

Okaleczenie i oszpecenie twarzy

do 5 000 zł

Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu

18 000 zł

Koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

do 7 000

Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych (w tym okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, pompy insulinowej)

brak

Koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka (świadczenie płatne w przypadku, gdy osoba ubezpieczona, będąca dzieckiem, na skutek uszkodzenia ciała lub choroby zostanie przyjęta do szpitala, zlokalizowanego co najmniej 50km od miejsca zamieszkania – maksymalnie 10 dób)

100 zł

Świadczenie bólowe

100 zł

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady

(świadczenie płatne pod warunkiem, że osoba ubezpieczona przebywała co najmniej 24 godziny w szpitalu)

200 zł

Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (świadczenie płatne pod warunkiem, że u osoby ubezpieczone w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)

200 zł

Zawał serca i udar mózgu

TAK

Poważne zachorowanie (19 jednostek chorobowych)

3 000 zł

Ochrona w sieci

Tak

 

WARIANT II Polisa NR 4021201818

Składka roczna za jednego Ubezpieczonego w wariancie II wynosi 63

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

Umowa ubezpieczenia obejmuje zakres ubezpieczenia określony w poniższej tabeli, z wyłączeniem pozycji, przy których wskazano „brak”

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia (dla jednej osoby, na zdarzenie)

Śmierć, będąca następstwem nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca, udar mózgu)

28 000 zł

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku, powstałego na terenie placówki oświatowej

56 000 zł

Śmierć na skutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego

42 000 zł

Śmierć rodzica osoby ubezpieczonej na skutek NW

Koszty pogrzebu

Assistance medyczny

5 000 zł

do 5 000 zł

TAK

Uszczerbek na zdrowiu (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku

28 000 zł

Koszty leczenia skutków NW

do 1 500

Kosztu rehabilitacji skutków NW

do 1 500

Koszty leczenia zębów uszkodzonych na skutek NW

do 1 000

Świadczenie z tytułu poparzeń

do 5 500 zł

Świadczenie szpitalne z tytułu NW (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 2 dni, maksymalnie 90 dni).

*podwojenie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dób

45 zł/ *90 zł

Świadczenie szpitalne z tytułu choroby (dziennie, za każdy dzień pobytu w szpitalu, jeżeli pobyt trwał co najmniej 3 dni, maksymalnie za 60 dni).

*podwojenie świadczenia za każdą pełną dobę przebywania na OIOM, maksymalnie 5 dób

Ochrona obejmuje także pobyt w szpitalu w związku z COVID-19

30 zł/ *60 zł

Okaleczenie i oszpecenie twarzy

do 8 000 zł

Świadczenie z tytułu porażenia / paraliżu

28 000 zł

Koszty przebudowy domu oraz modyfikacji pojazdu

do 15 000

Koszty wypożyczenia, zakupu lub naprawy środków ortopedycznych i pomocniczych (w tym okularów korekcyjnych, aparatu słuchowego, pompy insulinowej)

do 2 000 zł

Koszty zakwaterowania rodzica w związku z hospitalizacją dziecka (świadczenie płatne w przypadku, gdy osoba ubezpieczona, będąca dzieckiem, na skutek uszkodzenia ciała lub choroby zostanie przyjęta do szpitala, zlokalizowanego co najmniej 50km od miejsca zamieszkania – maksymalnie 10 dób)

100 zł

Świadczenie bólowe

150 zł

Świadczenie z tytułu pogryzienia przez zwierzęta, w tym owady

(świadczenie płatne pod warunkiem, że osoba ubezpieczona przebywała co najmniej 24 godziny w szpitalu)

400 zł

Świadczenie z tytułu ugryzienia przez kleszcza (świadczenie płatne pod warunkiem, że u osoby ubezpieczone w okresie ubezpieczenia zdiagnozowano boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych)

400 zł

Zawał serca i udar mózgu

TAK

Poważne zachorowanie (19 jednostek chorobowych)

4 000 zł

Ochrona w sieci

Tak

 

ZGŁOSZENIE SZKODY:

1. ONLINE:

  • wejdź na stronę www://colonnade.pl/zglos-szkode i wypełnij formularz zgłoszenia szkody

2. POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES:

3. POCZTĄ TRADYCYJNĄ NA ADRES:

  • Colonnade Insurance S.A.

Oddział w Polsce

Dział Likwidacji Szkód

ul. Prosta 67

00-838 Warszawa

Jakie dokumenty będą potrzebne?
Do zgłoszenia będą potrzebne:
– imię i nazwisko ubezpieczonego oraz PESEL lub datę urodzenia;
– numer polisy;
– adres korespondencyjny, numer telefonu do kontaktu, adres e-mail;
– datę i opis zajścia zdarzenia, rodzaj doznanych obrażeń i ewentualnie potrzebnej pomocy.
Posiadanie poniższych dokumentów usprawni proces określenia przyczyny, odpowiedzialności, rozmiaru i wartości szkody.

W miarę możliwości przygotuj:
• dokumentację z udzielenia pierwszej pomocy np. karta wyjazdowa karetki pogotowia lub karta SOR (Szpitalny Oddział Ratunkowy),
• pełną dokumentację z przebiegu leczenia i rehabilitacji,
• zaświadczenie o zakończeniu leczenia i rehabilitacji,
• dowód osobisty Ubezpieczonego lub kartę pobytu/paszport w przypadku obcokrajowca,
• numer rachunku bankowego z danymi właściciela,
• własnoręcznie napisane oświadczenie o dacie i okolicznościach zdarzenia (jeśli zdarzenie miało miejsce w życiu prywatnym) lub protokół powypadkowy BHP (w przypadku wypadku w placówce oświatowej) lub postanowienie prokuratury, notatka policyjna, wyrok sądu z uzasadnieniem w przypadku wypadku komunikacyjnego i innych zdarzeń,

Do prawidłowej oceny Twojego zgłoszenia możemy potrzebować dodatkowej dokumentacji. Jeżeli będzie to konieczne, skontaktujemy się z Tobą.

Szczegółowe informacje odnośnie zgłoszenia szkody oraz wymaganych dokumentów dostępne są pod linkiem: www://colonnade.pl/zglos-szkode

 

Skip to content