PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z INFORMATYKI

 1. Wymagania wobec ucznia:
 2. Ucznia obowiązuje na każdej lekcji zeszyt przedmiotowy w kratkę i podręcznik.
 3. Uczeń systematycznie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
 4. Stara się w miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w zajęciach.
 5. Przestrzega regulaminu pracowni komputerowej.
 6. Prawa ucznia na lekcjach informatyki:
 7. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do lekcji 2 razy w ciągu półrocza. Za każde nieprzygotowanie otrzymuje jeden minus (-) . Jeżeli uczeń wykorzysta limit minusów wówczas za każde kolejne nieprzygotowanie do lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.
 8. Nieprzygotowanie do lekcji to:
 9. brak zadania domowego,
 10. brak zeszytu, podręcznika,
 11. nieprzygotowanie do kartkówki lub odpowiedzi ustnej.
 12. Uczeń nieobecny z powodu choroby ma obowiązek do nadrobienia zaległości
  w terminie ustalonym z nauczycielem
 13. Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej  i dopuszczającej ze sprawdzianu
  w ciągu 4 tygodni.
 14. Uczeń ma prawo w ciągu półrocza do poprawy 1 wybranej przez siebie oceny.
 15. Aktywność ucznia w czasie lekcji może zostać narodzona plusem (+), trzykrotne uzyskanie plusa powoduje wpisanie oceny bardzo dobrej. Plusa można uzyskać za zadanie dodatkowe (trudniejsze) wykonane na lekcji.
 16. Formy kontroli osiągnięć:
 17. Kartkówki – z trzech ostatnich tematów- NIE MUSZĄ BYĆ ZAPOWIADANE, Jeżeli uczeń nie napisze kartkówki, zobowiązany jest ją napisać w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 18. Sprawdziany – BĘDĄ ZAPOWIADANE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM.
  Jeżeli uczeń z przyczyn losowych nie napisze sprawdzianu, zobowiązany jest go napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

Jeżeli uczeń nie napisze zaległego sprawdzianu lub kartkówki w ustalonym
z nauczycielem terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

 • Prace domowe.
 • Aktywność na lekcji.
 • Reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach przedmiotowych powala uzyskać ocenę bardzo dobrą lub celująca w zależności od osiągnięć.

Ocena na koniec półroczna i roczna będzie wystawiana za  pomocą  średniej ważonej.

 1. Na lekcjach informatyki  obowiązują następujące kryteria ocen:

1.  stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. posiadł w pełni wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego z informatyki,
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 3. jego praca cechuje się aktywnością, samodzielnością i kreatywnością, twórczo i samodzielnie rozwija swoje zainteresowania,
 4. swobodnie korzysta z wielu źródeł w docieraniu do informacji, wykorzystuje funkcjonalnie nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne,
 5. lub jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim albo ogólnopolskim.

2. stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego
  z informatyki,
 2. potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązania zadań i problemów
  w nowych sytuacjach,
 3. sprawnie posługuje się obowiązującą w informatyce terminologią,

3. stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wymagania zawarte w podstawie programowej z informatyki  w stopniu dobrym,
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,
 3. stosuje podstawowe pojęcia i prawa ujmowane za pomocą terminologii właściwej dla informatyki, dostrzega własne błędy i dokonuje poprawy,
 4.  stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 5. opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone podstawie programowej kształcenia ogólnego z informatyki,
 6. rozumie tylko najważniejsze związki i powiązania logiczne między treściami,
 7. rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,
 8. posiada przeciętny zasób słownictwa, stosuje podstawową terminologię informatyczną, ma świadomość popełnionych błędów i potrafi je poprawić z pomocą nauczyciela,
 •  stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 • opanował konieczne, niezbędne do kontynuowania nauki na dalszych etapach kształcenia wiadomości i umiejętności w podstawie programowej kształcenia ogólnego z informatyki pozwalające na wykonanie zadań o niewielkim stopniu trudności,
 • słabo rozumie treści programowe, wiadomości i procedury odtwarza mechanicznie, rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne z pomocą nauczyciela,
 • posiada nieporadny styl wypowiedzi, nie zna podstawowych pojęć informatycznych.
 • stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności przedmiotu nauczania przewidzianych podstawą programową  z informatyki w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z informatyki,
 • nie jest w stanie rozwiązać zadań o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.

7. Stopień ze znakiem plus (+) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykraczają nieznacznie ponad wymagania dla danego stopnia.

8. Stopień ze znakiem minus (-) otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności wykazują drobne braki w zakresie wymagań dla danego stopnia.