Organizacja i regulamin


Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej:

 • Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 630 do 1600.
 • Po zakończonych lekcjach uczniowie przebywają w wyznaczonych świetlicach lub salach lekcyjnych.

Informację, gdzie przebywa dziecko znajdziecie Państwo na tablicy obok biblioteki.

W ramach świetlicy prowadzone są dodatkowe zajęcia:

 • język angielski,
 • zajęcia ruchowe,
 • gra na perkusji,
 • zajęcia ekologiczne z elementami rytmiki,
 • zabawy logopedyczne,
 • warsztaty ceramiczne,
 • od godziny 1530 do 1600 dzieci przebywają w świetlicy dyżurującej po południu.

Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania dzieci.

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy, że jest kategoryczny zakaz wychodzenia dzieci na podstawie telefonicznej informacji. Prosimy by zwolnienie z zajęć w świetlicy wpisywać na oddzielnej kartce, a nie do zeszytu kontaktowego.
Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej.

Cele i zadania świetlicy

 1. Głównym celem świetlicy jest:
 2. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej za względu na:
  1. czas pracy rodziców – na wniosek rodziców;
  2. organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 3. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
 4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do podstawowych zadań świetlicy należy:

 • Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 • Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i społeczności lokalnej).
 • Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 • Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 • Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 1. zorganizowanej opieki wychowawczej,
 2. życzliwego traktowania,
 3. poszanowania godności osobistej,
 4. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
 5. zgłaszania własnych propozycji zabaw,
 6. korzystania z wyposażenia świetlicy,
 7. pomocy przy odrabianiu lekcji,
 8. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczeń jest zobowiązany do:

 1. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,
 2. przestrzegania regulaminu świetlicy,
 3. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
 4. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 5. pomagania młodszym kolegom,
 6. dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
 7. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 8. stosowania się do poleceń wychowawców,
 9. aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 10. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach,
 11. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlic.

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena:

Skip to content