Polityka ochrony dzieci 

Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie

 

Preambuła

 

Nasza szkoła jest miejscem, w którym wszystkie poczynania dydaktyczne, wychowawcze
i opiekuńcze skierowane są na bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój ucznia.

Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są traktować dziecko podmiotowo,
z poszanowaniem jego praw oraz zgodnie z procedurami zawartymi w niniejszym dokumencie.

 

Rozdział I

Objaśnienie terminów

1

 1. Pracownikiem szkoły jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy (rodzic/opiekun prawny) lub inna osoba uprawniona do reprezentacji na podstawie przepisów szczególnych lub orzeczenia Sądu (w tym: rodzina zastępcza).
 4. Zgoda opiekuna dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z opiekunów dziecka. Jednak

w przypadku braku porozumienia miedzy opiekunami dziecka należy ich poinformować
o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd.

 1. Krzywdzenie dziecka to popełnienie czynu zabronionego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę w tym pracownika szkoły lub zagrożenie dobra dziecka i jego zaniedbywanie.
 2. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego wpływającego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym:
 3. a) pracownika szkoły,
 4. b) opiekunów.

 

Krzywdzeniem jest:

Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała. Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne.

Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka, wciąganie dziecka w konflikt osób dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań , którym nie jest ono
w stanie sprostać.

Przemoc seksualna – to angażowanie dziecka w aktywność seksualną przez osobę dorosłą. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.

Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego, nie zapewnienie mu bezpieczeństwa, odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak nadzoru w czasie wolnym oraz odpowiedniej opieki podczas wypełniania obowiązku szkolnego.

Cyberprzemoc – to przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych (Internet oraz telefony komórkowe). Podstawowe formy zjawiska to nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących informacji, zdjęć, filmów z użyciem sieci oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli. Do działań określanych mianem cyberprzemocy wykorzystywane są głównie: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe, grupy dyskusyjne, serwisy SMS i MMS.

 

 1. Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dzieci – wyznaczona przez Dyrektora Szkoły
  to pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki Ochrony Dzieci.
 2. Daną osobową dziecka jest każda informacja umożliwiająca identyfikację dziecka.

 

 

Rozdział II

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

2

 1. Osoba, która uzyskała informację, że uczeń jest ofiarą przemocy, przekazuje tę informację Dyrektorowi Szkoły lub pedagogowi szkolnemu, sporządza notatkę służbową zawierającą podstawowe dane na temat daty pozyskania informacji, osoby udzielającej informacji, osoby krzywdzonej, sposobu krzywdzenia oraz osób krzywdzących dziecko.
 2. Nadzór nad prowadzeniem przypadku dziecka krzywdzonego sprawuje Dyrektor Szkoły, udzielając wsparcia i pomocy osobom bezpośrednio zaangażowanym w pomoc.
 3. W przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia dziecka w wyniku
  popełnienia przestępstwa wobec małoletniego (bądź podejrzenia popełnienia), krzywdzenia czy jakiegokolwiek zaniedbania dziecka, Dyrektor Szkoły lub osoba prowadząca sprawę powiadamia odpowiednio:
 • Specjalistę do Spraw Nieletnich Komisariatu Rejonowego Policji,
 • Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego,
 • Prokuraturę Rejonową (o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa),
 1. W przypadkach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, Dyrektor powołuje Zespół Interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog, wychowawca, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu dziecka lub o dziecku.
 2. Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy dziecku na podstawie notatki (§2 pkt 1), opisu sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka sporządzonego przez pedagoga (§3 pkt 5). Plan ten powinien zawierać wskazania dotyczące:
 3. a) podjęcia przez szkołę działań w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji,
 4. b) wsparcia, jakie szkoła zaoferuje dziecku,
 5. c) skierowania dziecka do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

 

 3

Pedagog:

 1. Spotyka się z dzieckiem, weryfikuje i uściśla informacje, informuje dziecko o prawnym zakazie krzywdzenia kogokolwiek.
 2. Udziela wsparcia zapewniając, że słusznie postąpiło informując o sprawie.
 3. Zakłada Niebieską Kartę.
 4. Przekazuje Niebieską Kartę Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego.
 5. Sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka oraz plan pomocy dziecku jeśli nie został powołany Zespół Interdyscyplinarny.

4

 1. Pedagog organizuje spotkanie z opiekunami dziecka (w przypadku molestowania seksualnego, bądź znęcania z opiekunem niedopuszczającym się tych czynów), informuje
  o obowiązku zgłoszenia przez placówkę podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji.
 2. Pedagog/wychowawca przedstawia plan pomocy dziecku z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.
 3. W przypadku opiekunów chętnych do współpracy osoba prowadząca sprawę zawiera
  z nimi kontrakt o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka i rodziny.

(Kontrakt powinien zawierać: zobowiązanie opiekunów do zaprzestania czynności  krzywdzących  dziecko oraz podjęcia wskazanych przez szkołę działań wpierających rodzinę, a także wyrażenie zgody na udzielenie wsparcia dziecku przez szkołę oraz współpracujące
z nią instytucje).

 1. W przypadku opiekunów odmawiających współpracy lub niewywiązujących się
  z podpisanego kontraktu Dyrektor szkoły zawiadamia Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny
  i Nieletnich wnosząc o wgląd w sytuację rodziny.
  5
 1. Szkoła proponuje opiekunom skorzystanie z pomocy specjalistów (ewentualnie podaje adresy instytucji wspierających rodzinę):
 • konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności wychowawczych, mediacje rodzinne bądź spotkania
  z pedagogiem szkolnym,
 • zabezpieczenie socjalne – we współpracy z lokalnymi służbami socjalnymi odpowiednio do potrzeb: kierowanie do instytucji oferujących poradnictwo i warsztaty w zakresie metod poszukiwania pracy, zorganizowanie pomocy finansowej, rzeczowej, darmowe obiady i inne.
 1. Dziecko zostaje objęte działaniami wspierającymi według sporządzonego wcześniej planu. Będą do nich należeć:
 • zajęcia wspierające z pedagogiem szkolnym,
 • socjoterapia,
 • konsultacje psychologiczno – pedagogiczne w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • kierowanie do instytucji udzielających różnych form pomocy, jak terapia indywidualna, grupowa, zajęcia świetlicowe, warsztaty rozwijające zainteresowania i uzdolnienia,
 • inne
  6
 1. W przypadku krzywdzenia ucznia przez inne dziecko, pracownik szkoły będący świadkiem zdarzenia zobowiązany jest zatrzymać lub ustalić sprawcę
  i poszkodowanego oraz ewentualnych świadków zdarzenia, następnie doprowadzić ich do wychowawcy/pedagoga szkolnego lub podać ich dane. W razie konieczności udzielenia pomocy medycznej niezwłocznie zawiadamia pielęgniarkę szkolną oraz Dyrektora szkoły.
 2. Pracownik szkoły posiadający wiedzę o sytuacji krzywdzenia ucznia przez inne dziecko przekazuje informację wychowawcy klasy, który informuje o tym fakcie pedagoga.
 3. Osoba bądź osoby, którym zgłoszono zdarzenie (wychowawca, pedagog) zobowiązane są wyjaśnić okoliczności zajścia, powiadomić opiekunów poszkodowanego ucznia oraz sprawcy.
 4. Z uczniem – sprawcą w obecności jego opiekunów przeprowadza/przeprowadzają rozmowę omawiającą jego zachowanie oraz powiadamiają o konsekwencjach.
  Na terenie szkoły zarówno poszkodowany, jak i sprawca, objęci zostają pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 5. W przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego pedagog szkolny informuje
  o tym fakcie Dyrektora szkoły, który powiadamia o zdarzeniu Policję i/lub Sąd Rodzinny;.
 6. Działania podejmowane w sprawie dokumentowane są w postaci notatek służbowych. Wszelkie zawarte w nich informacje podlegają ochronie danych osobowych.

 

 

Rozdział III

 

Procedury reagowania wobec zjawiska cyberprzemocy

 

7

 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia).
 2. Zabezpieczenie i zarejestrowanie dowodów. (Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. Z tak zebranym materiałem powinny zapoznać się wszystkie zaangażowane w sprawę osoby.

Sposoby zarejestrowania dowodów cyberprzemocy:

Telefon komórkowy – nie kasować wiadomości, zapisywać wszystkie zarówno tekstowe, jak i nagrane na pocztę głosową w pamięci telefonu.

 

Komunikatory – niektóre serwisy pozwalają na zapisywanie rozmów. Można również np. skopiować rozmowę, wkleić do dokumentu Word lub innego edytora tekstu, zapisać i wydrukować.

 

Strony serwisów społecznościowych, www – aby zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij jednocześnie klawisze Control (Ctrl) i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word.

 

Czat – podobnie jak w przypadku stron www, jeśli chcesz zachować kopię materiału, który widzisz na ekranie, wciśnij klawisze Control i Print Screen, a następnie wykonaj operację „Wklej” w dokumencie Word. Możesz też po prostu wydrukować interesującą cię stronę.

 

E-mail – wydrukuj wiadomość, prześlij ją do nauczyciela lub pedagoga, który zajmuje się ustaleniem okoliczności zajścia. Zachowanie całości wiadomości, a nie tylko samego tekstu jest bardziej pomocne, ponieważ zawiera informacje o jej pochodzeniu.

 

 1. Powiadomienie dyrektora, pedagoga szkolnego.
 2. Udzielenie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego ofierze przez wychowawcę
  lub i pedagoga.
 3. Zapewnienie ochrony świadka przez wychowawcę lub i pedagoga. (Należy wesprzeć
  go
  w przekonaniu, że dobrze zrobił zgłaszając sprawę, zapewnić o dyskrecji, nie ujawniać jego danych, jeśli nie jest to konieczne, pod żadnym pozorem nie konfrontować świadka
  ze sprawcą, zadbać o jego bezpieczeństwo, nie upubliczniając jego udziału w sprawie).
 4. Analiza zdarzenia przy udziale pedagoga i Dyrektora Szkoły.
 5. Postępowanie:
 6. a) w przypadku gdy sprawca jest nieznany:
 • przerwanie aktu cyberprzemocy, powiadomienie administratora serwisu w celu usunięcia materiału,
 • powiadomienie Policji, która podejmie odpowiednie czynności.
 1. b) w przypadku, gdy sprawcą jest uczeń:
 • Rozmowa ze sprawcą. (celem rozmowy powinno być ustalenie okoliczności zajścia, wspólne zastanowienie się nad jego okolicznościami i poszukanie rozwiązań sytuacji konfliktowej; sprawca powinien dostać jasny i zdecydowany komunikat o tym, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy; należy omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane; sprawca powinien zostać zobowiązany do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów; ważnym elementem rozmowy jest też określenie sposobów zadośćuczynienia wobec ofiar cyberprzemocy; jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa osób należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy,
 • powiadomienie rodziców, opiekunów sprawcy, przedstawienie obecnej sytuacji i decyzji o podjęciu dalszych środków dyscyplinarnych wobec ich dziecka,
 • powiadomienie Policji i/lub Sądu Rodzinnego, które podejmą odpowiednie czynności,
 • zawarcie kontraktu uczeń- rodzic-szkoła.
 1. Sporządzenie dokumentacji z zajścia.

Wychowawca lub/i pedagog zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia. Dokument powinien zawierać datę i miejsce rozmowy, personalia osób biorących w niej udział i opis ustalonego przebiegu wydarzeń. Jeśli rozmowa przebiegała w obecności świadka (np. innego nauczyciela), powinien on podpisać notatkę po jej sporządzeniu. Jeśli zostały zabezpieczone dowody cyberprzemocy, należy je włączyć do dokumentacji pedagogicznej (wydruki, opis itp.).

 

 

Rozdział IV

Zasady ochrony danych osobowych dziecka

 

8

 1. Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych
  w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Pracownik szkoły ma obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych, które przetwarza oraz zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
 3. Zasady przetwarzania danych oraz zasady udostępniania danych osobowych dziecka są określone w odrębnych przepisach. Udostępnianie tych danych jest możliwe wyłącznie osobom i podmiotom uprawnionym.
 4. Pracownik szkoły jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych dziecka
  i udostępniania ich w ramach zespołu interdyscyplinarnego powołanego w trybie ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2005 Nr 180 poz.1493 ze zm.).

  9

 1. Pracownik w szkole może wykorzystać informacje o dziecku w celach szkoleniowych lub edukacyjnych wyłącznie z zachowaniem anonimowości dziecka oraz w sposób uniemożliwiający identyfikację dziecka.

 

10

 1. Pracownik szkoły nie udostępnia przedstawicielom mediów informacji o dziecku ani jego opiekunie.
 2. Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może skontaktować się
  z opiekunem dziecka i zapytać go o zgodę na podanie jego danych kontaktowych przedstawicielom mediów. W przypadku wyrażenia zgody, pracownik szkoły podaje przedstawicielowi mediów dane kontaktowe do opiekuna dziecka.
 3. a) Pracownik szkoły nie kontaktuje przedstawicieli mediów z dziećmi.
 4. b) Pracownik szkoły nie udziela informacji przedstawicielom mediów o sprawie dziecka
  lub jego opiekuna. Zakaz ten dotyczy także sytuacji, gdy pracownik szkoły jest przeświadczony, iż jego wypowiedź nie jest w żaden sposób utrwalana.
 5. c) Pracownik szkoły, w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach, może udzielić informacji przedstawicielom mediów o sprawie dziecka lub jego opiekuna, ale po wyrażeniu pisemnej zgody przez opiekuna dziecka.

 

 

Rozdział V

Zasady ochrony wizerunku dziecka

11

Szkoła, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka.

12

 1. Rodzice, podczas zgłoszenia dziecka do szkoły, podpisują zgodę na rejestrowanie
  i wykorzystywanie jego wizerunku dla celów informacyjnych lub promujących placówkę (na jej stronie internetowej, w kronice szkolnej oraz na tablicach ściennych, folderach,
  a także w lokalnych mediach).
 2. Rejestrowanie osób podczas imprez środowiskowych i wykorzystywanie ich wizerunku
  w lokalnych mediach bądź w szkole nie wymaga ich zgody.
 3. Wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły, a utrwalające wizerunek dzieci na nośnikach, zobowiązane są do nie wykorzystywania ich w celach niezgodnych z prawem.

 13

Szkoła zapewnia edukację dzieciom na temat zasad ochrony ich wizerunku.

 

 

Rozdział VI

Zasady dostępu dzieci do Internetu

14

 1. Szkoła podejmuje działania zapewniające bezpieczeństwo uczniom korzystającym
  z nowych technologii informatycznych zarówno w szkole, jak i poza nią oraz zapobieganiu cyberprzemocy wśród uczniów poprzez realizację „Polityki bezpieczeństwa internetowego”.

 

 1. „Polityka bezpieczeństwa internetowego” stanowi załącznik do programu wychowawczego szkoły i określa zbiór działań podejmowanych w szkole w celu:
 2. zadbania o ochronę uczniowskich stanowisk komputerowych,
 3. zwiększenia świadomości społeczności szkolnej na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą technologie komputerowe i informacyjne,
 4. kształtowania odpowiedniej postawy w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych,
 5. reakcji na zjawisko cyberprzemocy.

 

 

Rozdział VII

Kodeks postępowania z dzieckiem

15

 1. Personel placówki:
 2. a) szanuje godność ucznia jako osoby: akceptuje go, uznaje jego prawa, rozwija samodzielność myślenia i refleksyjność oraz pozwala mu wyrażać własne poglądy,
 3. b) pamięta, że pierwszymi i głównymi wychowawcami dzieci są rodzice lub opiekunowie prawni, szanuje ich prawa oraz wspomaga w procesie wychowania,
 4. c) traktuje indywidualnie każde dziecko, starając się rozumieć jego potrzeby i wspomagać jego możliwości,
 5. d) poprzez działania pedagogiczne i własną postawę, wspomaga ucznia w procesie integralnego rozwoju i doskonalenia oraz czyni go współuczestnikiem i współtwórcą tego procesu,
 6. e) wychowuje ucznia w duchu odpowiedzialności za własne czyny i ponoszenia konsekwencji dokonanych wyborów,
 7. f) uczy zasad kultury osobistej oraz wpływa na kształtowanie postaw prorodzinnych ucznia,
 8. g) wychowuje swoich uczniów w duchu współdziałania i współżycia w grupie, ucząc jednocześnie poszanowania zasad szlachetnego współzawodnictwa.
 9. Stosunek pracowników do ucznia cechuje: życzliwość, wyrozumiałość i cierpliwość,
  a jednocześnie stanowczość i konsekwencja w stosowaniu ustalonych kryteriów wymagań.
 10. Pracowników obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek
  w traktowaniu i ocenie każdego ucznia bez względu na okoliczności.

 

 

Rozdział VIII

Monitoring stosowania polityki

16

 1. Dyrektor instytucji wyznacza osoby odpowiedzialne za monitorowanie realizacji niniejszej Polityki w szkole.
 2. Osoby, o których mowa w punkcie 1, są odpowiedzialne za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki oraz za proponowanie zmian
  w Polityce.
 3. Osoby, o których mowa w punkcie 1, przeprowadzają wśród pracowników szkoły, raz na
  6 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki.
 4. Pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w instytucji.
 5. Osoby, o których mowa w pkt. 1. sporządzają raport z monitoringu, który następnie przekazują Dyrektorowi Szkoły / Radzie Pedagogicznej.
 6. Dyrektor / Rada Pedagogiczna wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom instytucji oraz opiekunom dzieci uczęszczających do szkoły nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział IX

Przepisy końcowe

17

 1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie powyższej polityki następuje poprzez poinformowanie zainteresowanych (rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły) o umieszczeniu jej na stronie internetowej szkoły.
 3. O przemocy rówieśniczej stanowią przepisy prawa szkolnego – Statut Szkoły.

 

 

data aktualizacji 05.10.2016