Organizacja pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019.

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej:

 • Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 630 do 1600.
 • Po zakończonych lekcjach uczniowie przebywają w wyznaczonych świetlicach lub salach lekcyjnych.

Informację, gdzie przebywa dziecko znajdziecie Państwo na tablicy obok biblioteki.

 • Od godziny 1530 do 1600 dzieci przebywają w świetlicy dyżurującej po południu.

Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
i punktualnego odbierania dzieci.

Chcąc zadbać o bezpieczeństwo Państwa dziecka, przypominamy,
że jest kategoryczny zakaz wychodzenia dzieci na podstawie telefonicznej informacji.
Prosimy by zwolnienie z zajęć w świetlicy wpisywać na oddzielnej kartce,
 a nie do zeszytu kontaktowego.

Liczymy na współpracę z Państwem i dostosowanie się do w/w zaleceń.
Wychowawcy Świetlicy Szkolnej.

 

Cele i zadania świetlicy

Głównym celem świetlicy jest:

 1. Zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej dla uczniów, którzy pozostają w szkole dłużej za względu na czas pracy rodziców (na wniosek rodziców) bądź organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.
 2. Tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce.
 3. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

Do podstawowych zadań świetlicy należy :

 1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej oraz wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej.
 2. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej (odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i społeczności lokalnej).
 3. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania czasu wolnego, wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.
 4. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.
 5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, nauczycielami oraz środowiskiem lokalnym.

 

Prawa i obowiązki ucznia w świetlicy

                                                                             

1.Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do:

 • zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców,
 • zgłaszania własnych propozycji zabaw,
 • korzystania z wyposażenia świetlicy,
 • pomocy przy odrabianiu lekcji,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychicznąUczeń jest zobowiązany do:

2. Uczeń jest zobowiązany do:

 • przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych
  i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy,
 • przestrzegania regulaminu świetlicy,
 • przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy,
 • kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 • pomagania młodszym kolegom,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek,
 • dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów,
 • stosowania się do poleceń wychowawców,
 • aktywnego uczestnictwa w zajęciach,
 • odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach,
 • informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlic

 

Regulamin świetlicy Szkoły Podstawowej nr 12 im. Czesława Niemena:

regulamin swietlicy sp12 czerwiec 2017 (2) (1)