Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak
Wicedyrektor: Wiesław Bartoszewicz


Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 8:00-16:00
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek- piątek 9:00-13:00
Intendent tel. 767467011
Kierownik gospodarczy
tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014
tel. 767467015

Archive for Maj, 2017

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci z radością informuje, że uczennica klasy VI a, Nikola Frońda zajęła III miejsce w konkursie „Jan Paweł II wśród dzieci świata”. Serdecznie gratulujemy.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z listem Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

z 19 maja 2017 r. skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy

etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

Plik do pobrania:

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKOWEGO „ŚWIETNIE ZNAM ANGIELSKI”!!!

 

W dniu 18 maja 2017 odbyła się kolejna edycja Szkolnego Konkursu Językowego „Świetnie znam angielski”. 18 uczniów klas IV-VI zmierzyło się z trudnym testem leksykalno-gramatycznym oraz zadaniami ze słuchu i komunikacji, co pozwoliło na wyłonienie zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:

Klasy IV

 

I miejsce – Aleksandra Rogalska (klasa IV b)

 

II miejsce – Denys Schmidt (klasa IV b)

 

III miejsce – Julia Koszulańska  (klasa IV a)

 

Klasy V

 

I miejsce – Przemysław Mazurowski (klasa V a)

 

II miejsce – Patrycja Krupa  (klasa V a)

 

III miejsce – Jagoda Krassowska (klasa V b)

 

Klasy VI

 

I miejsce – Aleksandra Pawlak  (klasa VI b)

 

II miejsce – Aleksandra Skowrońska (klasa VI b)

 

III miejsce – Sebastian Ziółkowski (klasa VI c)

Laureatom serdecznie gratulujemy, a pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie!

 

Nauczyciele języka angielskiego: mgr Małgorzata Mierzejewska, mgr Lucyna Cąkała

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA TERMINÓW REKRUTACJI

 • 18 – 28.04.2017 r.:
  złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
 • 04 – 19.05.2017 r.:
  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
 • 23.05.2017 r.:
  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • 24-29.05.2017 r.:
  potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
 • 30.05.2017 r.:
  podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

 

Terminy w postępowaniu uzupełniającym (na wolne miejsca):

 • 01.06 – 31.08.2017 r.:
  • złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym
  • weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  • potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do szkoły poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
  • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że trwa rekrutacja.

Prezydent Miasta Lubina wydał  Zarządzenie 24 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 przedstawiają się następująco:

Zgodnie z § 3

 1. Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 • Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 • Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 1. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

Załączniki do pobrania:

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA NA TEMAT NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
W LUBINIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze Państwa zainteresowanie zapisywaniem dzieci do  naszej szkoły informuję, że:

 1. W nowej regulacji  prawnej zachowane zostało dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły i wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z urzędu po wypełnieniu druku zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania  w sekretariacie lub ze strony internetowej).

Proszę również o wypełnianie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej, jeżeli dziecko będzie korzystać z tej formy opieki.

 1. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne po 15 kwietnia 2017 r. zgodnie z nowymi przepisami prawa.
 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2017 r. należą następujące ulice:
 • Krucza
 • Sportowa (od nr 50)
 • Sowia
 • Leśna (nr parzyste od nr 24)
 • Gajowa (nr nieparzyste)
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od 75)
 • Wrzosowa (nr parzyste od 88 i nr nieparzyste od 67)
 • Jeżynowa
 • Malinowa
 • Jagodowa
 • Szpakowa
 • Krzemieniecka
 • Brzeska
 • Grodzieńska
 • Zwierzyckiego (nr nieparzyste)
 • Lwowska
 • Piłsudskiego ( od nr 66)
 • Poleska
 • Tarnopolska
 • Wołyńska
 • Domeyki
 • Żytomierska
 • Żurawia.

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty i nowym prawem oświatowym tegoroczny nabór rozpocznie się w terminie późniejszym, gdyż art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” brzmi:

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3.Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5.W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

 

Dyrektor Szkoły Bożena Kowal

Plik do pobrania:

MOJA MAŁA OJCZYZNA

termin nadsyłania prac: 19 maja do pedagoga, bądź pani Danuty Łajewskiej.

Zarząd Oddziału Legnickiego TPD przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy zapraszają do udziału w XV Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym MOJA MAŁA OJCZYZNA
Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej,
a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).
Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Legnicy
Plac Słowiański 1,
59-220 Legnica
tel. 76 854 86 44

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZABYTKI ARCHITEKTURY POWIATU LUBIŃSKIEGO”

plik do pobrania:

PROJEKT SPOŁECZNY –DZIAŁANIA NASZYCH ABSOLWENTÓW

Z przyjemnością informujemy, że absolwentki naszej szkoły, Katarzyna Belczyk oraz Dagmara Turbak, biorą udział w projekcie społecznym „Bez Granic”, realizowanym
w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni  z Teorii”. Zadaniem, które stawiają sobie licealiści, jest uświadomienie beneficjentom, że podświadome stawianie sobie granic oddala ich od realizacji własnych celów. Chcą udowodnić wszystkim, że to od nich samych zależy, czy ich marzenia staną się rzeczywistością, czy nadal pozostaną marzeniami. W ramach projektu młodzież zorganizowała między innymi  spotkanie
z psychologiem i mówcą motywacyjnym w I LO w Lubinie czy „Kino w Plenerze”
na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego. Obecnie przeprowadzają prelekcje
dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie!

Czuję się zobowiązana wyjaśnić Państwu zasady funkcjonowania naszej szkoły od 1 września 2017 roku.
Jak już wcześniej informowałam na stronie internetowej szkoły, naszą siedzibą będzie budynek obecnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej 1. Będzie to Szkoła Podstawowa Nr 12  (z oddziałami gimnazjalnymi jeszcze przez najbliższe 2 lata).
 Kadrę pedagogiczną stanowić będą doceniani przez rodziców i nadzór pedagogiczny, świetnie wykształceni  nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 1. Gwarantuje to utrzymywanie nadal wysokiego poziomu nauczania, na który pracowaliśmy przez wiele lat.
W uzyskiwaniu coraz lepszych wyników w nauczaniu sprzyjać będą dodatkowo lepsze warunki lokalowe. Uczniowie będą mieli możliwość uczenia się w salach specjalistycznych do fizyki, chemii, biologii, dobrze wyposażonych salach komputerowych i językowych, sal gimnastycznych, boisk sportowych i placu zabaw. Ponadto do nowej siedziby zostanie przeniesiony cały dotychczasowy majątek z ul. Sowiej 7 (pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, sprzęt do pracy metodą Tomatisa, meble, księgozbiór biblioteczny).
W wydzielonej części budynku nowej siedziby przeznaczonej dla uczniów klas I-III został już rozpoczęty remont. Znajdzie się w niej 9 sal lekcyjnych, 4 sale świetlicowe i dodatkowo biblioteka dla najmłodszych.
W celu zwiększenia bezpiecznego przejścia do nowej siedziby szkoły planowane jest założenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Szpakowej (na wysokości Netto-Biedronka).
 Bardzo proszę o przemyślane podejmowanie decyzji o wypisywaniu dzieci z dotychczasowych klas, gdyż może to skutkować pomniejszeniem ilości oddziałów w danym poziomie i niemożnością ich odtworzenia.
Z poważaniem i troską dyr. Bożena Kowal 

 

e-Dziennik
BIP
Aktualności