Archive for Maj, 2017

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA NA TEMAT NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
W LUBINIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze Państwa zainteresowanie zapisywaniem dzieci do  naszej szkoły informuję, że:

 1. W nowej regulacji  prawnej zachowane zostało dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły i wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z urzędu po wypełnieniu druku zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania  w sekretariacie lub ze strony internetowej).

Proszę również o wypełnianie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej, jeżeli dziecko będzie korzystać z tej formy opieki.

 1. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne po 15 kwietnia 2017 r. zgodnie z nowymi przepisami prawa.
 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2017 r. należą następujące ulice:
 • Krucza
 • Sportowa (od nr 50)
 • Sowia
 • Leśna (nr parzyste od nr 24)
 • Gajowa (nr nieparzyste)
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od 75)
 • Wrzosowa (nr parzyste od 88 i nr nieparzyste od 67)
 • Jeżynowa
 • Malinowa
 • Jagodowa
 • Szpakowa
 • Krzemieniecka
 • Brzeska
 • Grodzieńska
 • Zwierzyckiego (nr nieparzyste)
 • Lwowska
 • Piłsudskiego ( od nr 66)
 • Poleska
 • Tarnopolska
 • Wołyńska
 • Domeyki
 • Żytomierska
 • Żurawia.

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty i nowym prawem oświatowym tegoroczny nabór rozpocznie się w terminie późniejszym, gdyż art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” brzmi:

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3.Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5.W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

 

Dyrektor Szkoły Bożena Kowal

Plik do pobrania:

MOJA MAŁA OJCZYZNA

termin nadsyłania prac: 19 maja do pedagoga, bądź pani Danuty Łajewskiej.

Zarząd Oddziału Legnickiego TPD przy współpracy ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym w Legnicy zapraszają do udziału w XV Regionalnym Konkursie Plastycznym i Fotograficznym MOJA MAŁA OJCZYZNA
Celem konkursu jest popularyzacja piękna regionu legnickiego, najciekawszych zakątków przyrody, pejzaży, atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz zabytków i obiektów danej miejscowości.
Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4 i A3 w dowolnej technice płaskiej,
a prace fotograficzne minimum format pocztówkowy (mogą być również zestawy tematyczne zdjęć).
Uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę. Prace należy opisać DRUKOWANYMI WIELKIMI LITERAMI w następujący sposób – imię, nazwisko, wiek, szkoła oraz podać nazwę przedstawionej miejscowości, zakątka, zabytku, obiektu.
Prace będą oceniane w czterech grupach wiekowych: 5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat oraz w kategorii fotografia. W każdej kategorii wiekowej będą przyznawane nagrody główne i wyróżnienia.
Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Organizatorzy zaznaczają, iż dostarczonych prac nie zwracają.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Okręgowy w Legnicy
Plac Słowiański 1,
59-220 Legnica
tel. 76 854 86 44

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZABYTKI ARCHITEKTURY POWIATU LUBIŃSKIEGO”

plik do pobrania:

PROJEKT SPOŁECZNY –DZIAŁANIA NASZYCH ABSOLWENTÓW

Z przyjemnością informujemy, że absolwentki naszej szkoły, Katarzyna Belczyk oraz Dagmara Turbak, biorą udział w projekcie społecznym „Bez Granic”, realizowanym
w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni  z Teorii”. Zadaniem, które stawiają sobie licealiści, jest uświadomienie beneficjentom, że podświadome stawianie sobie granic oddala ich od realizacji własnych celów. Chcą udowodnić wszystkim, że to od nich samych zależy, czy ich marzenia staną się rzeczywistością, czy nadal pozostaną marzeniami. W ramach projektu młodzież zorganizowała między innymi  spotkanie
z psychologiem i mówcą motywacyjnym w I LO w Lubinie czy „Kino w Plenerze”
na dziedzińcu Wzgórza Zamkowego. Obecnie przeprowadzają prelekcje
dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach.

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie!

Czuję się zobowiązana wyjaśnić Państwu zasady funkcjonowania naszej szkoły od 1 września 2017 roku.
Jak już wcześniej informowałam na stronie internetowej szkoły, naszą siedzibą będzie budynek obecnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej 1. Będzie to Szkoła Podstawowa Nr 12  (z oddziałami gimnazjalnymi jeszcze przez najbliższe 2 lata).
 Kadrę pedagogiczną stanowić będą doceniani przez rodziców i nadzór pedagogiczny, świetnie wykształceni  nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 1. Gwarantuje to utrzymywanie nadal wysokiego poziomu nauczania, na który pracowaliśmy przez wiele lat.
W uzyskiwaniu coraz lepszych wyników w nauczaniu sprzyjać będą dodatkowo lepsze warunki lokalowe. Uczniowie będą mieli możliwość uczenia się w salach specjalistycznych do fizyki, chemii, biologii, dobrze wyposażonych salach komputerowych i językowych, sal gimnastycznych, boisk sportowych i placu zabaw. Ponadto do nowej siedziby zostanie przeniesiony cały dotychczasowy majątek z ul. Sowiej 7 (pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, sprzęt do pracy metodą Tomatisa, meble, księgozbiór biblioteczny).
W wydzielonej części budynku nowej siedziby przeznaczonej dla uczniów klas I-III został już rozpoczęty remont. Znajdzie się w niej 9 sal lekcyjnych, 4 sale świetlicowe i dodatkowo biblioteka dla najmłodszych.
W celu zwiększenia bezpiecznego przejścia do nowej siedziby szkoły planowane jest założenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Szpakowej (na wysokości Netto-Biedronka).
 Bardzo proszę o przemyślane podejmowanie decyzji o wypisywaniu dzieci z dotychczasowych klas, gdyż może to skutkować pomniejszeniem ilości oddziałów w danym poziomie i niemożnością ich odtworzenia.
Z poważaniem i troską dyr. Bożena Kowal 

 

PIĘKNIE CZYTAMY !!!

Po raz  pierwszy uczniowie klas szóstych wzięli udział 

W  KONKURSIE  CZYTELNICZYM
 „PIĘKNIE  CZYTAM”.

Klasę VI a reprezentowali:

 • Nikola Frońda
 • Adrianna Zawisza

Klasę VI b reprezentowali:

 • Marcel Martyneczko
 • Kordian Kuriata

Klasę VI c reprezentowali:

 • Julia Augustyniak
 • Magda Urbaniak

Uczestnicy konkursu czytali przez 3 minuty  przygotowany  fragment

 z wybranej książki. Każdy uczeń mógł  pochwalić się piękną interpretacją tekstu, którą oceniało jury.

 

Jury przyznało następujące miejsca:

 

I m. Julia Augustyniak i Adrianna Zawisza

 

II m. Magda Urbaniak

 

III m. Nikola Frońda i Marcel Martyneczko

 

IV m. Kordian Kuriata

 

Uczestnikom konkursu gratulujemy zajętych miejsc i życzymy kolejnych sukcesów

w konkursowych potyczkach.

 

Konkurs przygotowała:

mgr Marta Piech

Podwójny sukces w międzypowiatowym TURNIEJU MACMILLAN z języka angielskiego

Dnia 10 maja 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 10 w Lubinie odbył się Międzypowiatowy Konkurs Językowy “TURNIEJ MACMILLAN” dla uczniów szkół podstawowych.

46 uczestników z 12 szkół  powiatu lubińskiego, polkowickiego oraz głogowskiego zmierzyło się z trudnymi testami językowymi na poziomie klas 2, 3, 5 i 6.

Z ogromną dumą informujemy, iż dwoje uczniów naszej szkoły zaprezentowało się podczas turnieju celująco, zdobywając I miejsca!!!

I miejsce w kategorii klas II wywalczył Oliver Skowroński z klasy II d

I miejsce w kategorii klas V wywalczyła Patrycja Krupa z klasy V a

Laureatom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!!!

mgr Małgorzata Mierzejewska – nauczyciel języka angielskiego, opiekun drużyny

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

 

4 maja 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „Żywą lekcję historii” przygotowali uczniowie klas piątych pod kierunkiem swoich wychowawców:  pani Wioletty Leszczyńskiej oraz pani Małgorzaty Mierzejewskiej.

Piątoklasiści, w swym programie artystycznym, przypomnieli koleżankom i kolegom klas IV-VI, co ważnego dla naszego kraju wydarzyło się w 1779 roku. Zebrani mogli nie tylko obejrzeć bardzo interesującą prezentację historyczną, ale także wysłuchać patriotycznych piosenek w wykonaniu koleżanek z klas piątych. Staraliśmy się, aby to spotkanie stało się dla wszystkich chwilą refleksji i ciekawą lekcją historii.

 

                                                                                      Przygotowanie programu:

p. Wioletta Leszczyńska, p. Małgorzata Mierzejewska

                                                                                         uczniowie klas VA, VB

28 kwietnia  członkowie MTS Drużyny Szpiku KGHM odwiedzili Szkołę Podstawową nr 12 w Lubinie. Przy współpracy z ratownikami z KSRG Rudna przeprowadzili prelekcję pt. „Każdy może zostać bohaterem” skierowaną do uczniów klas VI.
Członkowie Drużyny Szpiku zapoznali uczniów z zagadnieniami dotyczącymi transplantacji szpiku i krwiodawstwa. Zachęcali do wstąpienia w szeregi potencjalnych dawców.
Ratownicy górniczy przybliżyli młodzieży najważniejsze zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy. Przynieśli ze sobą specjalnego fantoma, na którym uczniowie mogli poćwiczyć przeprowadzanie RKO (resuscytacji krążeniowo-oddechowej).

Było wiele pytań, anegdot związanych  z ratowaniem życia,  ćwiczeń praktycznych. Ekipa przygotowała wiele upominków dla uczestników warsztatów. 

Uczniowie klas szóstych wraz z wychowawczyniami składają członkom MTS Drużyny Szpiku KGHM i ratownikom z KSRG Rudna podziękowanie za przeprowadzenie ciekawych zajęć.

 

Marta Chocholak, Danuta Łajewska, Katarzyna Markowska

 

KOMUNIKAT BIBLIOTEKI

Drodzy uczniowie!

W związku z zaplanowaną  inwentaryzacją zdawczo – odbiorczą , proszę wszystkich uczniów o oddawanie książek do biblioteki (za wyjątkiem podręczników). Można  pozostawić  w domu do 20. maja, aktualnie przerabianą  lekturę.

        

Marta Piech – nauczyciel bibliotekarz

 

Dane adresowe

Szkoła Podstawowa nr12
im. Czesława Niemena
w Lubinie

Dyrektor
Wiesław Bartoszewicz

Wicedyrektor
Katarzyna Markowska

Wicedyrektor
Magdalena Romaniec

Adres:
ul. Szpakowa 2
59-300 Lubin
Tel/ fax 767467010, 767249570
mail: sekretariat@sp12lubin.edu.pl

Sekretariat tel./fax 767467010
poniedziałek 7:00-15:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:00-15:00
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 – 15.00

Pielęgniarka
tel. 767467019

poniedziałek- piątek 9:00-13:00

Intendent
tel. 767467011

Kierownik gospodarczy
tel. 767467017

Pedagog
tel. 767467014
tel. 767467015