Dane adresowe

Szkoła Podstawowa Nr 12
w Lubinie

Dyrektor: Bożena Kowal
Wicedyrektor: Michalina Stefaniak


Adres:
ul. Sowia 7
59-300 Lubin
Tel/ fax 767249570
mail: sp12lubin@poczta.onet.pl

Sekretariat tel./fax 767249570
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek 8:00-16:00
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
w czasie wakacji od pon do pt w godzinach 7.00 - 15.00

Pielęgniarka tel. 767467019
poniedziałek 9:00-13:00
środa 8:00-12:00
piątek 9.00-13.00

Intendent tel. 767467011
Księgowość tel. 767467015
Kadry tel. 767467016
Kierownik gospodarczy tel. 767467017
Pedagog tel. 767467014

Szanowni Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej nr 12 w Lubinie!

Czuję się zobowiązana wyjaśnić Państwu zasady funkcjonowania naszej szkoły od 1 wrześniu 2017 roku.
Jak już wcześniej informowałam na stronie internetowej szkoły, naszą siedzibą będzie budynek obecnego Gimnazjum nr 1 przy ul. Szpakowej 1. Będzie to Szkoła Podstawowa Nr 12  (z oddziałami gimnazjalnymi jeszcze przez najbliższe 2 lata).
 Kadrę pedagogiczną stanowić będą doceniani przez rodziców i nadzór pedagogiczny, świetnie wykształceni  nauczyciele, zatrudnieni w Szkole Podstawowej nr 12 i Gimnazjum nr 1. Gwarantuje to utrzymywanie nadal wysokiego poziomu nauczania, na który pracowaliśmy przez wiele lat.
W uzyskiwaniu coraz lepszych wyników w nauczaniu sprzyjać będą dodatkowo lepsze warunki lokalowe. Uczniowie będą mieli możliwość uczenia się w salach specjalistycznych do fizyki, chemii, biologii, dobrze wyposażonych salach komputerowych i językowych, sal gimnastycznych, boisk sportowych i placu zabaw. Ponadto do nowej siedziby zostanie przeniesiony cały dotychczasowy majątek z ul. Sowiej 7 (pomoce dydaktyczne, w tym sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, sprzęt do pracy metodą Tomatisa, meble, księgozbiór biblioteczny).
W wydzielonej części budynku nowej siedziby przeznaczonej dla uczniów klas I-III został już rozpoczęty remont. Znajdzie się w niej 9 sal lekcyjnych, 4 sale świetlicowe i dodatkowo biblioteka dla najmłodszych.
W celu zwiększenia bezpiecznego przejścia do nowej siedziby szkoły planowane jest założenie sygnalizacji świetlnej na ulicy Szpakowej (na wysokości Netto-Biedronka).
 Bardzo proszę o przemyślane podejmowanie decyzji o wypisywaniu dzieci z dotychczasowych klas, gdyż może to skutkować pomniejszeniem ilości oddziałów w danym poziomie i niemożnością ich odtworzenia.
Z poważaniem i troską dyr. Bożena Kowal 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W LUBINIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Informuję wszystkich rodziców, zamieszkałych w obwodzie i poza obwodem Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie,  zainteresowanych zapisaniem swoich dzieci do naszej szkoły, że trwa rekrutacja.

Prezydent Miasta Lubina wydał  Zarządzenie 24 marca 2017 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym  terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018, do publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin.

Zgodnie z § 2 w/w Zarządzenia terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 przedstawiają się następująco:

Zgodnie z § 3

 1. Do klasy I szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się na podstawie zgłoszenia.
 2. Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej powinno zawierać:
 • Imię, nazwisko, data urodzenia oraz nr PESEL kandydata, a w przypadku braku nr PESEL- serię i nr paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • Imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 • Adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców kandydata- o ile je posiadają.
 1. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców i kandydata.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust.3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.

Załączniki do pobrania:

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2017/2018

INFORMACJA NA TEMAT NABORU DO KLASY PIERWSZEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
W LUBINIE 
NA ROK SZKOLNY 2017/2018 

 Drodzy Rodzice!

Mając na uwadze Państwa zainteresowanie zapisywaniem dzieci do  naszej szkoły informuję, że:

 1. W nowej regulacji  prawnej zachowane zostało dotychczasowe rozwiązanie gwarantujące miejsce w szkole kandydatom zamieszkałym w obwodzie tej szkoły i wobec tych kandydatów nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego – są oni przyjmowani do publicznej szkoły podstawowej z urzędu po wypełnieniu druku zgłoszenia (druk zgłoszenia do pobrania  w sekretariacie lub ze strony internetowej).

Proszę również o wypełnianie wniosku o przyjęcie do świetlicy szkolnej, jeżeli dziecko będzie korzystać z tej formy opieki.

 1. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły przeprowadzone będzie postępowanie rekrutacyjne po 15 kwietnia 2017 r. zgodnie z nowymi przepisami prawa.
 2. Do obwodu Szkoły Podstawowej Nr 12 w Lubinie, zgodnie z Uchwałą Nr XXVI/234/17 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 17 lutego 2017 r. należą następujące ulice:
 • Krucza
 • Sportowa (od nr 50)
 • Sowia
 • Leśna (nr parzyste od nr 24)
 • Gajowa (nr nieparzyste)
 • Ptasia (nr parzyste od 64 i nr nieparzyste od 75)
 • Wrzosowa (nr parzyste od 88 i nr nieparzyste od 67)
 • Jeżynowa
 • Malinowa
 • Jagodowa
 • Szpakowa
 • Krzemieniecka
 • Brzeska
 • Grodzieńska
 • Zwierzyckiego (nr nieparzyste)
 • Lwowska
 • Piłsudskiego ( od nr 66)
 • Poleska
 • Tarnopolska
 • Wołyńska
 • Domeyki
 • Żytomierska
 • Żurawia.

Zgodnie z wprowadzoną reformą oświaty i nowym prawem oświatowym tegoroczny nabór rozpocznie się w terminie późniejszym, gdyż art.204 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” brzmi:

Art. 204. 1. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do:

1) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych – określa do dnia 15 kwietnia 2017r. organ prowadzący odpowiednio publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową;

2) publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe, i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych – określa do dnia 15 kwietnia 2017 r. właściwy kurator oświaty.

2. Na rok szkolny 2017/2018 organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową do dnia 15 kwietnia 2017 r. podaje do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria, zgodnie z art. 131 ust. 4–6 i art. 133 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo oświatowe.

3.Przepis art. 154 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia. Przepisy art. 154 ust. 5–9 ustawy – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.

4. Przepisy art. 20wa ust. 2 i 4 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do klasy I publicznej szkoły ponadgimnazjalnej i klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, z tym że terminy, które miały być podane do końca lutego, podaje się do publicznej wiadomości do końca kwietnia.

5.W przypadku terminów, o których mowa w ust. 2–4, przepisy art. 20wa ust. 5–9 ustawy zmienianej w art. 15, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się odpowiednio.

 

Dyrektor Szkoły Bożena Kowal

Plik do pobrania:

BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO ŚWIAT

Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach zaprasza wszystkich miłośników przyrody oraz bocianiego klekotu do udziału w VII konkursie plastyczno-fotograficznym  pt. „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT”

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności plastyczno-fotograficznych, wyobraźni, spostrzegawczości oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży zrzeszonej w Kołach Przyjaciół Dzieci;
 • zwrócenie uwagi uczestników konkursu na miejsce bociana w polskiej kulturze, krajobrazie oraz potrzebę ochrony tego ptaka;
 • rozszerzenie grona przyjaciół bociana białego;
 • integracja Kół Przyjaciół Dzieci;

Wymagania dotyczące prac konkursowych

Prace plastyczne: płaskie, format pracy – A3 lub A4, technika  – dowolna.

Prace fotograficzne przedstawiające treści związane tematycznie z konkursem: format nie mniejszy niż 15 x 25 , wykonane na papierze fotograficznym

Każda praca na odwrocie powinna zawierać:

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT (załącznik)

Dane uczestników zostaną wykorzystane wyłącznie w celach

przeprowadzenia i promocji konkursu.

 

Każda placówka  może przesłać na konkurs maksymalnie 10 prac plastycznych i fotograficznych

 

 

Kryteria oceny

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę walory artystyczne (kolorystyka, kompozycja, estetyka, pomysłowość, oryginalność wykonanej pracy itp.)
 2. Prace zbiorowe nie będą oceniane.

Terminy

 1. Prace konkursowe należy nadsyłać lub dostarczyć do 29 kwietnia 2017  roku, do biura TPD Oddział Miejski w Legnicy   Orła Białego 2; 59-220 Legnica, tel/fax. 76-724-51-09  bądź bezpośrednio u organizatorów konkursu:  Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach – Niedźwiedzice 16 59-225 Chojnów, tel./fax 76-818-69-10
 2. Ogłoszenie wyników nastąpi  12 maja 2017  roku
 3. Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.
 4. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną poinformowani  o wynikach konkursu  mailem bądź telefonicznie.
 5. Prace będą wyeksponowane podczas pikniku „Pod bocianim gniazdem” na  który zostaną zaproszeni laureaci konkursu wraz z opiekunami

Wręczenie nagród laureatom konkursu oraz osobom wyróżnionym odbędzie się 30 maja 2017 roku podczas Pikniku

METRYCZKA PRACY
 

IMIĘ I NAZWISKO AUTORA

 
 

KLASA , NAZWA I ADRES SZKOŁY

 

 

 
 

ZGODA

(wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni)

 

Wyrażamy zgodę na:

Udział naszego dziecka w konkursie plastycznym „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT ogłoszonym przez Koło Przyjaciół Dzieci działające przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach.

             

             

 Data, czytelny podpis :

 

 

………………………………………

 


„Pod bocianim gniazdem” w Niedźwiedzicach

8. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W KONKURSIE

 

Metryczkę oraz zgodę należy odciąć i nakleić na odwrocie pracy nadsyłanej na konkurs „BOCIAN – NIEZWYKŁY PTAK I JEGO  ŚWIAT

W dniu 6.04. 2017 r. w naszej szkole odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pt:,, Wielkanocna ozdoba”. Rozdanie nagród dla zwycięzców poprzedzone było występem dziewczynek ze świetlicy A.

Pisanki malowane, naklejane obszywane – to prawdziwe cuda, które można było podziwiać oglądając wszystkie prace. Autorzy prac stanęli  na wysokości zadania za co bardzo dziękujemy.

Mamy także nadzieję, że w kolejnych latach zobaczymy jeszcze więcej pisanek, jajek rysowanych i króliczków wielkanocnych.

Dziękujemy za zaangażowanie – wychowawcy świetlicy 🙂

Dnia 7.04.2017 r. w Zespole Szkół nr 3 odbyło się rozstrzygnięcie konkursu recytatorskiego pt:,, W zdrowym ciele – zdrowy duch”.

W konkursie wzięły udział dzieci z różnych szkół.

Naszą szkołę dzielnie reprezentowała Zuzanna Mongiałło z klasy II D. Zuzia zarecytowała wiersz pt:,, Daj sercu pracować” za co została wyróżniona. 

Chcemy również podkreślić, że Zuzia w dniu konkursu jechała na ZIELONĄ SZKOŁĘ co nie przeszkodziło jej stawić się  na konkurs o godz. 9:30 w Zespole Szkół Nr 3.

Brawo dla Zuzi za chęci i odwagę !!!

                                                           Joanna Łajewska

30 marca 2017 r. naszą szkołę odwiedził Pan Mikołaj Łajewski – Ratownik Medyczny pracujący w Pogotowiu Ratunkowym  w Legnicy i we Wrocławiu.

Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu , oraz zademonstrował tok postępowania podczas pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

Pan Mikołaj uświadomiał uczniom na czym polega jego praca i jak należy zachowywać się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się wykwalifikowanych służb ratunkowych. Przypomniał dzieciom telefony alarmowe i wytłumaczył, że jak najszybsza pierwsza pomoc ma znaczący wpływ na zdrowie i życie człowieka.

Po omówieniu zasad uczniowie bardzo aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

Po zakończonym pokazie dzieciom został rozdany ,,drobny” sprzęt medyczny .

Joanna Łajewska

PODZIĘKOWANIE ZA ŚWIĄTECZNĄ POMOC!

Zarząd Koła Przyjaciół Dzieci przy SP 12 w Lubinie, składa serdeczne podziękowania Rodzicom, Nauczycielom i Uczniom, przygotowali przepiękne arcydzieła na nasz kiermasz świąteczny. (O środkach pozyskanych podczas tej imprezy będziemy informować podczas zebrań z Rodzicami).

Wyrażamy szczególne słowa podziękowania Rodzicom, którzy poświęcili swój drogocenny, przedświąteczny czas i dyżurowali przy sprzedaży ozdób, a więc:

 

Pani Olenie Schmidt, Pani Edycie Braszczok, Pani Marcie Zajączkowskiej, Pani Joannie Ziółkowskiej, Pani Ewie Kozyrze, Pani Agnieszce Szefer, Pani Katarzyna Świątkowskiej oraz Pani Izabeli Dorożyńskiej.

Informujemy, ponadto, że dzięki Państwa świątecznej pomocy oraz wsparciu Firmy „Alter” z Lubina, mogliśmy obdarować „Zajączkiem” 14 podopiecznych Koła.

 

Za każdą pomoc jeszcze raz serdecznie dziękujemy i składamy Państwu wiosenne życzenia:

 

Aby Wielkanoc zachłysnęła szczególną tradycją

i czasem spędzonym w serdecznej, rodzinnej atmosferze.

By ucieszyła serca, umocniła wiarę, a wraz z odradzającym się życiem,

wniosła w Państwa dom nadzieję

i podniosła na duchu wszystkich jego Mieszkańców.

Dnia 8.04 w CK Muza uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się na corocznym Jarmarku Wielkanocnym. Tercet wokalny w składzie: Szymon Dziemirowicz, Krystian Gimel oraz Zuzia Dzierżek z kl. IV A wykonał pieśń ludową „Ty pójdziesz górą”, natomiast Magdalena Urbaniak z kl. VI C zaśpiewała wzruszającą piosenkę „List do mamy” z repertuaru Violetty Villas. Oba występy bardzo podobały się publiczności i godnie reprezentowały nasza szkołę. 

Przygotowanie muzyczne i opieka: mgr sztuki Ida Tamara Zagórska
e-Dziennik
BIP
Aktualności